Flislegging av terrasser og balkonger

Keramiske fliser har blitt et svært populært materiale utendørs. Vi har et tøft klima der frost, temperaturbevegelser mm. skaper utfordringer. Skal man oppnå bestandige overflater som krever lite vedlikehold er det noen retningslinjer som må følges.

Sørg for fall for god avrenning av vann

Vann må kunne renne lett av overflaten og ikke samle seg i svanker. Overflatefall bør minimum være 1:100 (10 mm pr lengdemeter), helst 1:50. (20 mm pr. lengdemeter) Benyttes overliggende påstrykningsmembran skal dette minimum ha samme fall som overflaten dvs. 1:100, helst 1:50. På terrasser over tempererte rom bør fallet på membraner som er innebygget i konstruksjonene (foliemembraner) være minst 1:40.

Bruk dobbelliming

Vann som fryser i riller eller hulrom er konstruksjonens verste fiende og må unngås på flater hvor vann kommer til. Den beste metoden å få dette til er dobbelliming, dvs. det påføres lim med slettsparkel på flisenes bakside til tillegg til oppkammet lim på underlaget. Flisen må arbeides så godt ned i underlaget at alle riller og hulrom utjevnes. Limet skal tilfredsstille kravene i NS12004 f.eks. S1 eller S2 lim.

Sementbasert påstrykningsmembran

Bruk av membran må ses i sammenheng med hvorvidt underlaget skal beskyttes mot nedfukting. Samtidige må den ha en viss dampåpenhet som lar fukt få slippe ut. Fordelen med å benytte membran er flere:

• Beskytter underlagt mot nedfukting
• Reduserer risikoen for kalkutfellinger som å skylde opptrekk av kalsium fra sement i underlaget, primært betong eller påstøp
• Bidrar til et fleksibelt sjikt mellom underlag og flis som tar opp noen bevegelser

Velg lyse fliser

Fliser med lys farge blir ikke så varme i sola som mørke. Mørke fliser kan bli så varme at det er ubehagelig å gå barfot på dem. En annen grunn til at mørke fliser ikke anbefales er at de ved solpåkjenning får så store temperaturvariasjoner at limet ikke holder denne bevegelsen tilbake og flisene kan løsne. Kikker man og byggetradisjoner i varmere land, f.eks. rundt Middelhavet ser man at de konsekvent bruker lyse fliser utendørs av årsakene som her nevnes.

Velg fliser med moderat størrelse

Utendørs benyttes fliser i klasse B1a eller A1a eller A1b iht. NS-EN 14411. Man får større temperaturspenninger i limsjiktet jo større flisene er. Velg derfor fliser i moderat størrelse i sklisikkerhetsklasse.

Kryssforbandt leggemønster anbefales

Planlegg feltinndeling og fuger

På grunn av temperaturbevegelser på overflaten og svinn i betong og påstøp anbefales det å dele store flater inn i mindre felter med elastiske fuger. Flater kan inndeles i feltlengder fra 2−5 meter noe som bestemmes ut fra solpåkjenning, flisstørrelse, flisfarge og forbandt. Skal oppdelingen være effektiv, bør feltene være mest mulig kvadratiske, med forhold mellom sidelengdene ikke større enn 1: 1,5. Fuger må også planlegges ut fra høydebrekk og avrenningsforhold. Ved materialeskiller mot vegger, søyler og oppkanter skal det også legges inn elastiske fuger.Planlegg gode avrenningsdetaljer ved sluk, renner og kanterDet er flere måter å lede vannet mot avløp eller kant. På terrasser har man gjerne innvendige nedløp som ikke skal fryse. På balkonger har man gjerne avrenning mot kant eller mot en oppsamlingsrenne med punktavløp. Hvis vannet skal føres over kant og ned i renne så finnes det rennedetaljer som monteres i forkant av flisleggingen.

Les fagartikkelen fra Byggkeramikkforeningen her
Logo BKF