Produkter og HMS

Om HMS sikkerhetsdatablader

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Leverandører av kjemikalier har en plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. På denne siden finner du de tekniske databladene og sikkerhetsdatabladene til våre viktigste kjemiske produkter. 

Hvorfor sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader. Informasjonen gjør det mulig å:

- sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljø. 
- sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier. 
- sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp. 

Det er viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å:

- kartlegge hvilke kjemikalier som brukes.
- risikovurdere kjemikaliene. sette i verk nødvendige vernetiltak. 

Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 i sikkerhetsdatabladene er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet (se listen nedenfor). Her finnes informasjon om hvilke stoffer det dreier seg om, hvilke farer som er forbundet med dem og hvilke vernetiltak som bør settes i verk.

Sikkerhetsdatablad, Tekniske datablad og FDV dokumentasjon som du kan printe ut eller laste ned til din maskin:

Mapei sikkerhetsdatablader